Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione mi przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administrator danych AXIS Sebastian Walczyk, 32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 7C (dalej „AXIS”). Dane osobowe zbierane przez AXIS przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO. AXIS zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności AXIS zbiera i przetwarza dane osobowe m. in.: w celu marketingu usług AXIS, w celu informowania o nowej ofercie produktowej oraz o działalności AXIS np. w ramach newesletter’a, a także w celu:

AXIS przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa. W przypadku danych uzyskiwanych przez AXIS w ramach prac świadczonych dla swoich klientów AXIS przetwarza dane osobowe także inne, niż wskazane powyżej, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić mi np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i działalności AXIS lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów AXIS uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby AXIS przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie AXIS oraz zdalnie. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dostęp do informacji

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby AXIS lub na adres e-mail: walczykseba@gmail.com

Prawo do skargi

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie przeze mnie wprowadzone zmiany do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni. Proszę o regularne sprawdzanie strony internetowej w celu sprawdzenia aktualizacji.
Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z mojej strony internetowej.

Blog